.
   
   
   
 

- Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde - DGHT, www.dght.de

- Arbeitsgemeinschaft Lacertiden, www.lacerta.de

- Herpetological Association of Africa - HAA, www.africanherpetology.org

- Societas europea herpetologica - SEH, www.seh-herpetology.org
 

Rechtsanwalt Dr. Achim-R. Börner :: Zülpicher Str. 83 :: 50937 Köln :: tel. +49-(0)221-3602 999 :: fax +49-(0)221-3602-996 :: e-mail info@boernerlaw.de